เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th
 
 
 


อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับผู้เอาประกันภัย


เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)  จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับผู้เอาประกันภัยเพื่อป้องกันการถูกเอารัดเอาเปรียบจากบริษัทประักันภัยต่าง ๆ
2023-03-22
2023-03-21
2023-03-21
2023-03-21
2023-03-20
2023-03-20
2023-03-17
2023-03-17
2023-03-17
2023-03-16