เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th
 
 
คณะผู้บริหาร


นายสุนทร  หาญสูงเนิน
นายกเทศมนตรีนายปิยะวัฒน์  มหาศราภิรมย์
นายธงชัย  เมืองกระโทก
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี


นายนรินทร์  อินมณี นายไสว  พิงผักแว่น
เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี