เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ

นายสุเวช ณะวงวิเศษ
ปลัดเทศบาล




นางสาวรัชดา แดนชัยภูมิ
นางสาวจุไรรัตน์  เที่ยงมนต์
นายอนุสรณ์ พวงในเมือง
หัวหน้าสำนักปลัด
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง
ผู้อำนวยการกองช่าง



นางสายชล  เพชรล้ำ
นางสาวรัชดา  แดนชัยภูมิ
นางเต็มดวง แสงสุระ
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข ฯ
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นักวิชาการตรวจสอบภายใน