เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th
 
 
สำนักปลัดเทศบาล

นางสาวรัชดา แดนชัยภูมิ
หัวหน้าสำนักปลัด

ว่าง นางโสรญา พาร์ทริดจ์
นางสาวพนาวัลย์ เชิญกระโทก
นิติกรชำนาญการ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร ชำนาญการ
น.ส.อภิชา ชัยนรินทร์ น.ส.ศศิธร สุตลาวดี น.ส.จิตรณภา ชาติบุรี
นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ
นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ
นักทรัพยากรบุคคล ปฎิบัติการ



นางสาวศรีประไพ พรมทะเล พันจ่าเอกบรรลือ  จำนงดี ว่าที่ ร.ต.ธีรพล  พลอินทร์
นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ เจ้าพนักงานป้องกันฯ ชำนาญงาน นักวิชาการเกษตร

      
    
 
         
 
     
        นายรบิน  พวงกระโทก
         นางสาวยุพดี  ไพกิ่ง
     นางสาวมลิวัลย์  พิงผักแว่น
        ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
        ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์




นางสาวภคมล  ปลอดกระโทก

นางสาวกรวรรณ นิราราช
จ้างเหมาสารสนเทศ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ
     
         


  
นางสาวส้มเกลี้ยง  เนยครบุรี
นางสาวธัญรัศม์  กมลกลาง
นางสาวอาภาวดี  หวีสูงเนิน
จ้างเหมาแม่บ้าน
จ้างเหมาแม่บ้าน
จ้างเหมาแม่บ้าน






นายธีระศักดิ์  คำดี
นายสืบชาติ พลอยกระโทก นายยุทธพงศ์  เคืองกระโทก
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ





นายมนูญ  ทัดเที่ยง
นายเพลิน คุ้มกระโทก นายธวัชชัย พีระภาค
พนักงานดับเพลิง
พนักงานดับเพลิง
พนักงานดับเพลิง





นายพุทธิพงศ์ ปราชญ์กระโทก นายสัมพันธ์ พลยุทธภูมิ นายเรวัตร  ด้วงกระโทก
พนักงานดับเพลิง พนักงานดับเพลิง พนักงานดับเพลิง



   

นายเสกสิทธิ์  ประดิษจา
นายกิตติคุณ  แคะกระโทก

พนักงานดับเพลิง
พนักงานดับเพลิง