เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th
 
 
กองคลัง


นางสาวจุไรรัตน์  เที่ยงมนต์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

 
นางดุจดาว ศรีกสิกาญจน์
นางสาวจุไรรัตน์ เที่ยงมนต์
นางสาวปรางค์ทิพย์ มุ่งกระโทก
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
นักวิชาการเงินและบัญชี
ชำนาญการ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ปฏิบัติงาน
  

       
นางสาวพรนรินทร์  สิมเข้าจ้ำ

นางสาวรุ่งนภา  มาสุข
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน


      

นางสาวเสาวภา  คุ้มกระโทก
นางสาวณัฐรัตนา  พลประกัน
นางสาวปราณี  กรุยกระโทก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
  


นางสาวปฐมา  ชุ่มไพล
นางสาวแพรวผกา  จ่าบาล

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
จ้างเหมาช่วยงานการเงิน