เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th
 
 
กองการศึกษา


  
  นางสาวรัชดา แดนชัยภูมิ
 
  หัวหน้าสำนักปลัด
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 
 

นายรัฐนนท์  กลิ่นวงศ์
 

 นักวิชาการศึกษา  


 

 
นางสาวนิราวรรณ สร้อยกระโทก  
นางสาวหัสยา  จันทร์กลาง
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
 
นางลักษณา  สอนกระโทก นางสาวศิริรัตน์ โพธิ์ศรีทอง
นางสาวเกศรินทร์  ยอยสันเทียะ
ผู้ดูแลเด็กฯ ผู้ดูแลเด็กฯ
ผู้ดูแลเด็กฯ
   


 
                ว่าง
นายธนวัฒน์ เลขะวัฒนะ
 
      จ้างเหมาบริการสารสนเทศ
 พนักงานขับรถยนต์