เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th
 
 
สภาพทั่วไป

 

สภาพทั่วไปและที่ตั้ง

              ตำบลท่าเยี่ยมได้รับการประกาศจากกระทรวงมหาดไทยเรื่องการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา เป็นเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2551

              เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอห่างจากที่ว่าการอำเภอโชคชัยประมาณ 12 กิโลเมตร ลักษณะภูมิประเทศของตำบลท่าเยี่ยมมีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มด้านทิศตะวันตกและเป็นเนินสูงสลับภูเขาด้านทิศตะวันออกของตำบล มีลำน้ำธรรมชาติที่ไหลผ่านได้แก่ ลำน้ำมูล และมีเนื้อที่ประมาณ 103 ตารางกิโลเมตร และมีอาณาเขตติดต่อตำบลใกล้เคียง ดังนี้

  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลแหลมทอง , ตำบลหนองหัวแรตและตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลกระโทก และตำบลโชคชัย อำเภอโชคชัย
  ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลทุ่งอรุณ อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

 

ประชากร

             ประชากรทั้งสิ้น 11,292 คน แยกเป็น ชาย 5,555 คน หญิง 5,737 คน ( ข้อมูล ณ 21 กุมภาพันธ์ 2565 )

หมู่ที่

ชาย

หญิง

รวม

จำนวนครัวเรือน

1

198

195

393

117

2

318

329

647

200

3

414

419

833

238

4

366

400

766

295

5

219

234

453

354

6

178

186

364

196

7

388

390

778

280

8

596

616

1,212

512

9

471

467

938

1,606

10

377

409

786

254

11

205

190

395

136

12

452

478

930

283

13

572

560

1,132

393

14

339

366

705

213

15

264

306

570

262

16

198

192

390

153

รวม

5,555

5,737

11,292

5,492