เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th
 
 
คู่มือสำหรับประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 79 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ํามัน [ 21 ก.ค. 2558 ]137
2 การแกไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ํามัน (ระยะที่ 1 : ขั้นตอนออกคําสั่งรับคําขอรับ ใบอนุญาต) [ 21 ก.ค. 2558 ]141
3 การแกไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ํามัน (ระยะที่ 2 : ขั้นตอนออกใบอนุญาต) [ 21 ก.ค. 2558 ]145
4 การตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ํามัน [ 21 ก.ค. 2558 ]139
5 การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ํามัน (ระยะที่ 1 : ขั้นตอนออกคําสั่งรับคําขอรับ ใบอนุญาต) [ 21 ก.ค. 2558 ]132
6 การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ํามัน (ระยะที่ 2 : ขั้นตอนออกใบอนุญาต) [ 21 ก.ค. 2558 ]136
7 การจดทะเบียนพาณิชย (ตั้งใหม) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชยพ.ศ. 2499 กรณีผูขอจดทะเบียนเปนบุคคล ธรรมดา [ 21 ก.ค. 2558 ]132
8 (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชยพ.ศ. 2499 กรณีผูขอจดทะเบียนเปน บุคคลธรรมดา [ 21 ก.ค. 2558 ]130
9 การแกไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร [ 21 ก.ค. 2558 ]145
10 การแกไขรายการบานกรณีมีรายการบานผิดไปจากขอเท็จจริงหรือบานเลขที่ซ้ํากัน [ 21 ก.ค. 2558 ]132
11 การขอเลขที่บาน [ 21 ก.ค. 2558 ]132
12 การขอเลขที่บาน กรณีทะเบียนบานชั่วคราว [ 21 ก.ค. 2558 ]139
13 การขอหนังสือรับรองการเกิด ตามมาตรา 20/1 [ 21 ก.ค. 2558 ]138
14 การขออนุญาตทําการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง [ 21 ก.ค. 2558 ]140
15 การจําหนายชื่อรอง [ 21 ก.ค. 2558 ]154
16 การจําหนายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบาน กรณีคนสัญชาติไทยหรือคนตางดาวที่มีใบสําคัญ ประจําตัวคนตางดาวตายในตางประเทศ [ 21 ก.ค. 2558 ]141
17 การจําหนายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบาน กรณีมีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบาน มากกวา 1 แหง [ 21 ก.ค. 2558 ]143
18 การจําหนายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบาน เมื่อปรากฏวาบุคคลในทะเบียนบานไดตายไป แลว แตยังไมไดจําหนายชื่อและรายการบุคคล [ 21 ก.ค. 2558 ]137
19 การจําหนายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบาน เมื่อมีคําสั่งศาลใหผูใดเปนคนสาบสูญ [ 21 ก.ค. 2558 ]137
20 การแจงขอทําหนาที่เปนเจาบาน [ 21 ก.ค. 2558 ]131
 
หน้า 1|2|3|4