เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th
 
 
คู่มือสำหรับประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 79 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล [ 21 ก.ค. 2558 ]163
2 การขอหนังสือรับรองการแจงจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่ไมเกิน 200 ตารางเมตร [ 21 ก.ค. 2558 ]165
3 การรับชําระภาษีบํารุงทองที่ [ 21 ก.ค. 2558 ]167
4 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ [ 21 ก.ค. 2558 ]166
5 การขอใบอนุาตประกอบกิจการรับทําการกําจัดมลอยทั่วไป [ 21 ก.ค. 2558 ]168
6 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูล [ 21 ก.ค. 2558 ]165
7 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป [ 21 ก.ค. 2558 ]164
8 การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด [ 21 ก.ค. 2558 ]161
9 การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร [ 21 ก.ค. 2558 ]163
10 การขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ [ 21 ก.ค. 2558 ]169
11 การขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการกําจัดมูลฝอยทั่วไป [ 21 ก.ค. 2558 ]157
12 การขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูล [ 21 ก.ค. 2558 ]167
13 การขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป [ 21 ก.ค. 2558 ]163
14 การขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล [ 21 ก.ค. 2558 ]159
15 การแจงเคลื่อนยายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ [ 21 ก.ค. 2558 ]200
16 การแจงดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ [ 21 ก.ค. 2558 ]165
17 การแจงถมดิน [ 21 ก.ค. 2558 ]162
18 การแจงรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ [ 21 ก.ค. 2558 ]199
19 การขอรับการสงเคราะหผูปวยเอดส [ 21 ก.ค. 2558 ]160
20 การลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยความพิการ [ 21 ก.ค. 2558 ]167
 
หน้า 1|2|3|4