เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2565

    รายละเอียดข่าว

       ด้วยเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม  ได้จัดทำบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2565  ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม  โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562  และกฏกระทรวง  กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประกาศราคาทุนทรัพย์  อัตราภาษี และรายละเอียดอื่นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562     เอกสารประกอบ ประกาศเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 26 ม.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม