เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th
 
 
คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ข้อมูลทั้งหมด 37 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน [ 11 มิ.ย. 2563 ]156
2 คู่มือการใช้งานระบบข้อมูลกลาง อปท. [ 11 มิ.ย. 2563 ]147
3 คู่มือการบันทึกข้อมูลระบบ e-GP เพื่อรองรับมาตรการเร่งรัดเบิกจ่าย [ 11 มิ.ย. 2563 ]150
4 คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสนับสนุนงบประมาณของ อบจ. เทศบาล และ อบต. [ 11 มิ.ย. 2563 ]143
5 คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสนับสนุนงบประมาณของ อบจ. เทศบาล และ อบต. [ 11 มิ.ย. 2563 ]151
6 คู่มือการปฏิบัติงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 [ 11 มิ.ย. 2563 ]146
7 คู่มือการร่างข้อกำหนดของท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง [ 11 มิ.ย. 2563 ]152
8 คู่มือแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและคำนวณราคากลาง [ 11 มิ.ย. 2563 ]152
9 คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 [ 11 มิ.ย. 2563 ]152
10 คู่มือหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนและขอความเป็นธรรม [ 11 มิ.ย. 2563 ]159
11 มาตรฐานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย [ 11 มิ.ย. 2563 ]154
12 มาตรฐานการจัดการศึกษาท้องถิ่น [ 11 มิ.ย. 2563 ]154
13 มาตรฐานการดูแลที่สาธารณประโยชน์ [ 11 มิ.ย. 2563 ]148
14 มาตรฐานการส่งเสริมการพัฒนาสตรี [ 11 มิ.ย. 2563 ]144
15 มาตรฐานด้านการทะเบียนและการอนุญาต [ 11 มิ.ย. 2563 ]152
16 มาตรฐานด้านการเปรียบเทียบปรับ [ 11 มิ.ย. 2563 ]147
17 มาตรฐานถนน ทางเดินและทางเท้า [ 11 มิ.ย. 2563 ]145
18 มาตรฐานทางระบายน้ำ [ 11 มิ.ย. 2563 ]148
19 มาตรฐานแบบแปลนอาคารเรียน [ 11 มิ.ย. 2563 ]151
20 มาตรฐานไฟฟ้าสาธารณะ [ 11 มิ.ย. 2563 ]153
 
หน้า 1|2