เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th
 
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ITA
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือ การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปี 2565 [ 3 พ.ย. 2565 ]36
2 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 28 ต.ค. 2565 ]18
3 เรื่อง มาตรการ กลไก ในการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม [ 25 ส.ค. 2564 ]39
4 เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 25 ส.ค. 2564 ]40
5 เรื่อง มาตรการและแนวทางการปฏิบัติงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 25 ส.ค. 2564 ]42
6 เรื่อง มาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม [ 25 ส.ค. 2564 ]39
7 เรื่อง มาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน [ 25 ส.ค. 2564 ]41
8 เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 25 ส.ค. 2564 ]40