เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศ แผนการจัดเก็บรายได้ ประจำปี 2552 กองคลัง (ส่วนพัฒนารายได้)

    รายละเอียดข่าว

ด้วยเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม เป็นหน่วยงานท้องถิ่นที่ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการจัดเก็บรายได้ที่ต้องจัดเก็บเอง ซึ่งประกอบด้วย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่าง ๆ ซึ่งการจัดเก็บรายได้ทุกประเภทจะมีประสิทธิภาพได้จะต้องครอบคลุมถึงขั้นตอน กิจกรรมที่จะดำเนินการจัดเก็บรายได้ ดังนั้น เพื่อให้การจัดเก็บภาษีทุกประเภทดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง ทันตามกำหนดระยะเวลา และเก็บรายได้ให้มีประสิทธิภาพ เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม จึงได้กำหนดแนวทาง การปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ ประจำปี 2552 ขึ้น เพื่อให้การปฎิบัติงานบรรลุเป้าหมายสูงสุด

    เอกสารประกอบ ประกาศ แผนการจัดเก็บรายได้ ประจำปี 2552 กองคลัง (ส่วนพัฒนารายได้)
 
    วันที่ลงข่าว
: 8 มี.ค. 2552
    ผู้ลงข่าว : เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม