เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th

 
 
 


วันที่ 3 ตุลาคม 2566 เวลา 08.30 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ได้สุ่ม ตรวจคัดกรองหาสารเสพติดในปัสสาวะพนักงานเทศบาลสังกัดสำนักปลัด กองช่าง กองการศึกษา และ กองสาธารณสุขฯ เพศชาย จำนวน


วันที่ 3 ตุลาคม 2566 เวลา 08.30 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ได้สุ่ม
ตรวจคัดกรองหาสารเสพติดในปัสสาวะพนักงานเทศบาลสังกัดสำนักปลัด กองช่าง กองการศึกษา และ
กองสาธารณสุขฯ  เพศชาย จำนวน 36 ราย  ผลไม่พบสารสารแอมเฟตามีนในปัสสาวะทุกราย

2023-12-06
2023-12-06
2023-12-06
2023-12-06
2023-11-30
2023-11-29
2023-11-28
2023-11-28
2023-11-28
2023-11-28