เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th

 
 
 


วันที่ 13 ตุลาคม 2566 เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม โดยนายสุนทร หาญสูงเนิน นายกเทศมนตรีตำบลท่าเยี่ยม มอบหมายให้งานพัฒนาชุมชน ออกแจกถุงยังชีพให้แก่ผู้ยากไร้ในพื้นที่ตำบลท่าเยี่ยม จำนวน 10 รายดังนี้ 1. น.ส.ถนอม จ


วันที่ 13 ตุลาคม 2566 เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม โดยนายสุนทร หาญสูงเนิน นายกเทศมนตรีตำบลท่าเยี่ยม มอบหมายให้งานพัฒนาชุมชน ออกแจกถุงยังชีพให้แก่ผู้ยากไร้ในพื้นที่ตำบลท่าเยี่ยม จำนวน 10 รายดังนี้
1. น.ส.ถนอม จันทร์กุม หมู่ที่12
2.น.ส.ฉลวย หงุ่ยกระโทก หมู่ที่4
3.นางวรรณิภา คำครบุรี หมู่ที่ 12
4.นายจำลอง ด่านกระโทก หมู่ที่3
5.นายโปย จรครบุรี หมู่ที่10
6.นายล้วน ด่านกระโทก หมู่ที่11
7.นางแต๋ว ประโนรัมย์ หมู่ที่11
8.นางทองย้อย ไม้สูงเนิน หมู่ที่13
9.นายชยานันท์ ตามครบุรี หมู่ที่13
10.นางดารา ชงชิด หมู่ที่13





2024-02-27
2024-02-27
2024-02-27
2024-02-27
2024-02-27
2024-02-27
2024-02-27
2024-02-27
2024-02-27
2024-02-27