เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th

 
 
 


ประชาสัมพันธ์ช่องทาง แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT) ประจำปี 2566


ขอเชิญชวนผู้รับบริการ หรือเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (บุคคล นิติบุคคล ภาครัฐ/เอกชน) ที่เคยรับบริการหรือติดต่อราชการร่วมตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

2024-06-24
2024-06-21
2024-06-21
2024-06-20
2024-06-20
2024-06-20
2024-06-19
2024-06-18
2024-06-18
2024-06-18