เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th

 
 
 


รักท่าเยี่ยมรักษ์สิ่งแวดล้อม "โคราช...เมืองคาร์บอนต่ำ : เมืองไร้มลพิษ กู้วิกฤตโลกร้อน


เมื่อวันที่   12  พฤษภาคม  2558  ที่ผ่านมา  เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม  โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้จัดโครงการรักท่าเยี่ยมรักษ์สิ่งแวดล้อม  ณ  เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม   โดยมีประชาชนในเขตตำบลท่าเยี่ยม   เข้ารับการอบรม เพื่อให้ความรู้และรณรงค์ให้ประชาชนเกิดความตระหนักและมีวินัยในการใช้  การดูแล  รักษา  และฟื้นฟู  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ตลอดจนสามารถจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย  รู้จักการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางเพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม  ไม่ก่อให้เกิดมลพิษที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพหรือสิ่งแวดล้อมด้านอื่นๆ
2023-12-06
2023-12-06
2023-12-06
2023-12-06
2023-11-30
2023-11-29
2023-11-28
2023-11-28
2023-11-28
2023-11-28