เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th

 
 
 


วันที่ 11 กรกฎาคม 2566 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ได้ดำเนินการตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร 5 ชนิด ได้แก่ สารบอแรกซ์ สารกันรา สารฟอร์มาลิน สารฟอกขาวและโคลิฟอร์มแบคทีเรีย และตรวจมาตรฐานการ


วันที่ 11 กรกฎาคม 2566 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ได้ดำเนินการตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร 5 ชนิด ได้แก่ สารบอแรกซ์ สารกันรา สารฟอร์มาลิน สารฟอกขาวและโคลิฟอร์มแบคทีเรีย และตรวจมาตรฐานการสุขาภิบาลร้านอาหาร ตามโครงการอาหารสะอาดและปลอดภัย ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ในสถานที่จำหน่ายและสะสมอาหารในพื้นที่ ม.3 ต.ท่าเยี่ยม อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา จำนวน 2 ร้าน ตรวจพบไม่พบสารปนเปื้อน

2023-12-06
2023-12-06
2023-12-06
2023-12-06
2023-11-30
2023-11-29
2023-11-28
2023-11-28
2023-11-28
2023-11-28