เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th
 
 
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี รอบ 6 เดือน ITA
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการดำเนินการตามนโยบายและแผนการบริหารทรัพยากรบุุคคล ประจำปี 2566 (รอบ 6 เดือน ต.ค.65-มี.ค66) [ 4 เม.ย. 2566 ]13
2 กิจกรรม Big cleaning day เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม (5ส) [ 29 มี.ค. 2566 ]15
3 การประชุมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างของเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 [ 14 ก.พ. 2566 ]13
4 ประกาศ มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม [ 30 ม.ค. 2566 ]13
5 กระบวนการ/ขั้นตอนการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป [ 9 ม.ค. 2566 ]13
6 คำสั่ง จ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี 2565) [ 28 ธ.ค. 2565 ]11
7 ประกาศ เรื่อง รับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาลสามัญ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 13 ธ.ค. 2565 ]11
8 แผนพัฒนาพนักงานเทศบาลเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ประจำปี 2566 [ 21 พ.ย. 2565 ]13
9 คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน (ระบบแท่ง) [ 13 ต.ค. 2565 ]13
10 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ปี 2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]14
11 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 30 ก.ย. 2565 ]13
12 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 – 2566 [ 19 ต.ค. 2564 ]12