เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 336 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
321 เทศบาลตำบลท่าเยี่ยมร่วมตั้งจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 53 จำนวน 2 จุด [ 24 ธ.ค. 2552 ]157
322 ประสัมพันธ์ โครงการช่วยเหลือภัยหนาว ป้องกันเหตุเพลิงไหม้ตำบลท่าเยี่ยม [ 30 ต.ค. 2552 ]148
323 ประกาศ แผนการจัดเก็บรายได้ ประจำปี 2552 กองคลัง (ส่วนพัฒนารายได้) [ 8 มี.ค. 2552 ]127
324 ประกาศสบราคาจ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักสายกลางบ้านเชื่อมคุ้มโนนสะอาดในหมู่ที่ 9 ตำบลท่าเยี่ยม [ 30 พ.ย. 542 ]125
325 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน ฝากเงิน การเบิกจ่ายเงิน การรักษาเงินและการตรวจเงินของ อปท. พ.ศ.2547 [ 30 พ.ย. 542 ]116
326 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางภายในสำนักงานเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ม.4 [ 30 พ.ย. 542 ]116
327 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรึตเสริมเหล็กสายกลางบ้านกอโจดไทรย้อย ม.13 ตำบลท่าเยี่ยม [ 30 พ.ย. 542 ]127
328 ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล [ 30 พ.ย. 542 ]108
329 หนังสือแจ้งประเมิน (ภป.3) [ 30 พ.ย. 542 ]112
330 ประกาศงบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี 2561 [ 30 พ.ย. 542 ]119
331 ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 30 พ.ย. 542 ]113
332 รายงานรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน มกราคม 2563 [ 30 พ.ย. 542 ]120
333 แผนการใช้จ่ายเงินรวมเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ปี 2562 ไตรมาส ที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม) [ 30 พ.ย. 542 ]108
334 แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาส ที่ 1 [ 30 พ.ย. 542 ]129
335 ประกาศเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประเดือนสิงหาคม 2564 เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 30 พ.ย. 542 ]104
336 มอบอำนาจให้รองนายกเทศมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลท่าเยี่ยม [ 30 พ.ย. 542 ]88
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16หน้า 17