เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 336 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
81 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการทุจริต (พ.ศ. 2562-2564) ประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน [ 26 เม.ย. 2564 ]138
82 รายงานเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม 2564 [ 23 เม.ย. 2564 ]143
83 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน [ 23 เม.ย. 2564 ]136
84 ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม [ 23 เม.ย. 2564 ]141
85 ประกาศเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประเดือนมีนาคม 2564 เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 7 เม.ย. 2564 ]134
86 กำหนดการออกแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ ประจำเดือน เมษายน 2564 [ 7 เม.ย. 2564 ]122
87 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564) ปีงบประมาณ 2564 [ 7 เม.ย. 2564 ]121
88 รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม [ 1 เม.ย. 2564 ]128
89 ประกาศเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประเดือนกุมภาพันธ์ 2564 เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 2 มี.ค. 2564 ]122
90 การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุสำหรับการป้องกันควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (ระหว่างเดือน ธ.ค. 2563-เดือน ก.พ. 2564) [ 1 มี.ค. 2564 ]132
91 ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวย ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 22 ก.พ. 2564 ]120
92 การลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท ประจำปี พ.ศ.2564 [ 15 ก.พ. 2564 ]106
93 ประกาศการลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท ประจำปี พ.ศ.2564 [ 15 ก.พ. 2564 ]112
94 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐประจำปี 2563 [ 15 ก.พ. 2564 ]123
95 ประกาศเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประเดือนมกราคม 2564 เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 4 ก.พ. 2564 ]118
96 ขอประกาศขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2564 [ 26 ม.ค. 2564 ]118
97 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2564 [ 21 ม.ค. 2564 ]111
98 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2564 [ 21 ม.ค. 2564 ]115
99 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ปี 2564 ประจำไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม) [ 13 ม.ค. 2564 ]114
100 ประกาศเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประเดือนธันวาคม 2563 เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 5 ม.ค. 2564 ]121
 
|1|2|3|4หน้า 5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17